Wij gebruiken cookies

De cookies worden gebruikt voor onderzoek naar webstatistieken. Dat helpt ons om de site te verbeteren.

U bevindt zich op: Home  Centrale Toegang

Veelgestelde vragen beschermd wonen

Beschermd wonen is wonen in een accommodatie van een instelling met toezicht en begeleiding.

Algemene vragen

Welke rol hebben de gemeente en de GGD bij beschermd wonen?

Beschermd wonen valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Deze wet wordt door gemeenten uitgevoerd. De gemeenten Zwolle, Kampen, Zwartewaterland, Steenwijkerland, Staphorst, Dalfsen, Ommen en Hardenberg (tezamen: regio IJssel-Vecht) hebben hierin een rol gegeven aan GGD IJsselland. De Centrale Toegang, die valt onder de GGD, beoordeelt meldingen en aanvragen beschermd wonen op Wmo-basis. De Wmo is erop gericht dat je kunt ontwikkelen richting zelfstandig wonen. De toekenning is altijd tijdelijk.

Gaat beschermd wonen altijd via de gemeente en GGD?

Nee. Beschermd wonen is ook mogelijk via de Wet langdurige zorg (Wlz). Die kan aan de orde komen als je beperkingen hebt die levenslang een belemmering vormen voor zelfstandig wonen en als je 24 uur per etmaal begeleiding nodig hebt die in de buurt is. Een aanvraag voor de Wlz verloopt via het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

Daarnaast is er ook beschermd wonen mogelijk vanuit de Jeugdwet. Wanneer je nog geen 18 jaar bent en beschermd wonen nodig hebt, kunt je dit aanvragen via het WMO loket of wijkteam van de gemeente waar je ingeschreven staat.

Ik woon nu zelfstandig maar wil graag beschermd wonen. Waar kan ik terecht?

Lijkt beschermd wonen de juiste ondersteuning te zijn? Neem als aanvrager dan contact op met het sociaal wijkteam of Wmo-loket van de woongemeente. De gemeente en het sociaal wijkteam passen maatwerk toe, afgestemd op de persoonlijke situatie van mensen. Als een oplossing thuis niet mogelijk is en beschermd wonen de meest passende oplossing lijkt, doe dan samen een melding bij de Centrale Toegang van GGD IJsselland.

Wat is beschermd wonen volgens de WMO?

Volgens de Wmo is beschermd wonen:

  • Wonen in een accommodatie van een instelling
  • Met het daarbij behorende toezicht en begeleiding
  • Gericht op het bevorderen en herstel van zelfredzaamheid en participatie
  • Gericht op het bevorderen van het psychisch en psychosociaal functioneren
  • Gericht op stabilisatie van een psychiatrisch ziektebeeld
  • Gericht op het voorkomen van verwaarlozing of maatschappelijke overlast
  • Gericht op het afwenden van gevaar voor cliënt of anderen
  • Bestemd voor personen met psychische of ernstige psychosociale problemen die niet in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving

Waar kan ik terecht met vragen over beschermd wonen?

Voor vragen kun je contact opnemen met de Centrale Toegang van GGD IJsselland.

Vragen over het aanmelden voor beschermd wonen

Hoe doe ik een melding voor beschermd wonen in de regio IJssel-Vecht?

Als je nu nog niet beschermd woont, meld je dan bij je eigen gemeente. Sommige gemeenten hebben een sociaal wijkteam, andere bijvoorbeeld een Wmo-loket. De eerste beoordeling van een vraag naar beschermd wonen vindt plaats bij de eigen gemeente. Mocht men daar vaststellen dat er in de eigen gemeente geen begeleidingsaanbod is dat kan helpen bij je vraag, dan zal men samen met jou een melding bij de Centrale Toegang doen.

Als je nu al wel gebruik maakt van beschermd wonen, dan kun je je vervolgmelding doen.

Misschien heb je hulp nodig bij het bepalen van je hulpvraag of bij het doen van een melding. In zo’n geval kun je contact opnemen met een onafhankelijk cliëntondersteuner. 

Wat gebeurt er met mijn melding?

De Centrale Toegang start een onderzoek naar de noodzaak tot beschermd wonen in jouw situatie. Als onderdeel hiervan word je zelf ook uitgenodigd om je melding nog verder toe te lichten. Zo’n gesprek duurt meestal ongeveer 45 minuten en is ervoor bedoeld om nog meer beeld te krijgen van wat jij nodig zou hebben aan begeleiding.

Wanneer is het onderzoek naar mijn melding afgerond?

Als de Centrale Toegang een voorgenomen besluit kan nemen, word je daarover geïnformeerd en moet je melding omgezet worden in een aanvraag. Dit is een kort administratief proces waarna de Centrale Toegang een formeel besluit kan nemen.

Hoe lang duurt het, van melding tot besluit?

Na ontvangst van je melding heeft de Centrale Toegang 6 weken om onderzoek te doen. Als je hierna je melding omzet in een aanvraag, is er vervolgens vanaf het moment dat je aanvraag binnen is, 2 weken om een formeel besluit te nemen. Zo’n besluit wordt je toegestuurd in de vorm van een beschikking.

Als ik een toekenning krijg voor beschermd wonen, is er dan gelijk plek?

Dat ligt aan de problematiek die bij jou op de voorgrond staat, in combinatie met het aanbod dat daarop gericht is. Over het algemeen is er voor de meeste voorzieningen beschermd wonen een (ruime) wachttijd. In de tussentijd word je geplaatst op de Centrale Wachtlijst. De wachtlijstbeheerders matchen wachtenden en plekken. Daarnaast onderhouden zij periodiek contact met wachtenden, maar zij verlenen geen hulp. Het is wel mogelijk om tijdens het wachten door te gaan met ambulante begeleiding, dit loopt via de eigen gemeente (sociaal wijkteam, Wmo-loket). Wij raden je aan om in de tijd dat je moet wachten  op beschermd wonen door te gaan met het oefenen van vaardigheden die je nodig hebt om zelfstandig te gaan wonen.

Ik woon nu in een andere regio, maar wil beschermd wonen in de regio IJssel-Vecht, wat moet ik doen?

Maak de vraag naar beschermd wonen eerst bespreekbaar in je eigen regio en laat daar de noodzaak tot beschermd wonen vaststellen. Bij een vraag van buiten de regio wil de Centrale Toegang altijd weten waarom er gebruik gemaakt zou moeten worden van aanbod in de regio IJssel-Vecht. Is er in de eigen regio geen passend aanbod? Heeft de vraag te maken met het sociale netwerk? Welke afspraken zijn te maken met de gemeente van herkomst? De Centrale Toegang maakt bij het afwegen van argumenten gebruik van de Handreiking landelijke toegankelijkheid van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).

Ik woon in de regio IJssel-Vecht, maar wil beschermd wonen in een andere regio, wat moet ik doen?

De Centrale Toegang kan de noodzaak tot beschermd wonen vaststellen, maar niet eenzijdig beslissen over een plaatsing in een andere regio. Als de Centrale Toegang geldige redenen ziet voor een verblijf buiten de regio, dan zal hierover contact gezocht worden met de regio in kwestie. Garanties over de afloop zijn hierbij niet op voorhand te geven.

 

Vragen over het aanmeldingsgesprek

De voorgestelde datum voor het gesprek komt niet uit. Wat nu?

De Centrale Toegang plant zo spoedig mogelijk na ontvangst van de volledige melding een gesprek in. Komt de voorgestelde datum niet uit? Neem dan contact op met de Centrale Toegang via 0384281550. We plannen dan een nieuwe datum. Als deze te ver in de toekomst ligt, spreken we met de aanvrager af dat de behandeltermijn opgeschort wordt.

Hoelang duurt het gesprek?

Het gesprek duurt ongeveer 45 minuten.

Wat wordt er tijdens het gesprek gevraagd?

De beoordelaar van de Centrale Toegang neemt samen met de aanvrager de melding door. De medewerker van de Centrale Toegang stelt verdiepende vragen, zodat er een goed beeld ontstaat van de mogelijkheden.

Mag ik iemand meenemen naar het gesprek?

Ja, dit mag, bijvoorbeeld iemand uit het sociale netwerk of een onafhankelijke cliëntondersteuner. Om het gesprek zo objectief mogelijk te kunnen voeren, mag de (beoogde) beschermd wonen-instelling er niet bij zijn.

Vragen over het besluit

Hoelang duurt het voordat ik een besluit ontvang?

De wettelijke onderzoekstermijn na een melding is maximaal zes weken. De termijn gaat in op het moment dat een volledig meldingsformulier ontvangen is door de Centrale Toegang van GGD IJsselland. Als na afsluiting van het onderzoek een aanvraag gedaan wordt, neemt de Centrale Toegang binnen twee weken een besluit.

Hoelang kan ik beschermd wonen?

Hoe lang iemand beschermd mag wonen is afhankelijk van het besluit van de Centrale Toegang. De termijn bepalen we op individuele basis.

Regelt GGD IJsselland ook de plaatsing  bij een instelling?

Ja, dat doen we voor toekenningen in zorg in natura via de centrale wachtlijst.

Ik sta op de centrale wachtlijst. Krijg ik nu wel hulp?

In de periode dat de aanvrager op de wachtlijst staat en niet bij een instelling verblijft, kan de lokale toegang (bijvoorbeeld het sociaal wijkteam) mogelijk begeleiding organiseren.

Hoe kan ik bezwaar indienen tegen het besluit?

Als de aanvrager het niet eens is met het besluit, dan kan hij of zij een bezwaarschrift indienen. In het besluit staat hierover meer informatie.

Kan de Centrale Toegang van GGD IJsselland ook een beschikking in ZIN omzetten naar PGB of andersom?

Ja, als daar gegronde redenen voor bestaan dan is dat mogelijk.

Het meldingsformulier voor beschermd wonen begint met vragen over de reden dat de aanvrager het aanmeldformulier gaat invullen. Kies daar het antwoord “Ik wil mijn toekenning beschermd wonen omzetten van pgb naar ZIN of van ZIN naar pgb.

GGD IJsselland omarmt moderne standaarden en technieken.
Uw webbrowser ondersteunt deze standaarden niet. Stap daarom over op een recente browser zoals Chrome of Microsoft Edge.