Wij gebruiken cookies

De cookies worden gebruikt voor onderzoek naar webstatistieken. Dat helpt ons om de site te verbeteren.

Veelgestelde vragen en antwoorden Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021

Zijn leerlingen verplicht om deel te nemen aan de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021?

Nee, deelname aan de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 is geheel vrijwillig. Alle ouders/verzorgers én leerlingen worden vooraf geïnformeerd over het onderzoek.

Waarom is deze extra uitvraag van de Gezondheidsmonitor Jeugd nodig?

Normaliter vindt de Gezondheidsmonitor Jeugd elke vier jaar plaats. De laatste Gezondheidsmonitor Jeugd vond plaats in 2019. Dit jaar is een extra uitvraag ingelast vanwege corona. Tijdens en na de coronacrisis is het belangrijk om goed in de gaten te houden hoe het gaat met de Nederlandse jongeren en wat zij nodig hebben. De coronacrisis kan op psychisch, emotioneel, sociaal en/of lichamelijk vlak zijn uitwerking hebben. De resultaten leveren input voor de (na)zorg aan jongeren tijdens en na de coronacrisis. 

Landelijk wordt er door het RIVM en de GGD’en al onderzoek gedaan naar het welbevinden onder de bevolking van 16 jaar en ouder. Een grootschalig onderzoek onder jongeren is nog niet gedaan. Het ministerie van Volksgezondheid (VWS) heeft daarom extra geld toegekend aan de GGD’en om dit onderzoek te kunnen uitvoeren. Met de resultaten van dit onderzoek wordt ook landelijk en lokaal beleid ontwikkeld om de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van jongeren een boost te geven. 

Wat hebben jongeren zelf aan deze extra uitvraag?

Het invullen van de vragenlijst kan jongeren zelf aan het denken zetten over een gezonde leefstijl. Jongeren die meer willen weten over hun gezondheid of vragen hebben, worden aan het eind van de vragenlijst doorverwezen naar websites met goede en betrouwbare informatie.

Uiteindelijk is deze extra uitvraag ook bedoeld om de juiste (na)zorg te kunnen bieden aan jongeren na de coronaperiode. 

Waarom krijgen de jongeren geen uitnodiging om de vragenlijst thuis in te vullen? 

Het is bekend dat meer jongeren de vragenlijst invullen als dit gezamenlijk op school wordt gedaan in de klas dan wanneer ze dat thuis moeten doen. Het geeft dus een betere respons. Ook voorkómen we zo dat ouders ‘meekijken’ bij het invullen. We willen echt dat jongeren 100% eerlijk kunnen zijn, ook over gevoelige onderwerpen zoals alcohol, roken, drugs en seksualiteit.

Hoe zit het met de privacy van de jongeren?

Bij het onderzoek is de privacy van de jongeren gewaarborgd. Zij hoeven niet in te loggen en vullen de vragenlijst in via een algemene link. Deze link is uniek voor elke school, op die manier weten we op welke school de vragenlijst is ingevuld. In de vragenlijst wordt niet gevraagd naar naam, geboortedatum, adres of BSN-nummer. De GGD vraagt alleen de viercijferige postcode, zodat de GGD de gegevens op gemeenteniveau kan analyseren. Voor elk onderzoek is het verplicht om een privacyverklaring op te stellen. Deze is te vinden op www.ggdijsselland.nl/onderzoek.

Voldoet het onderzoek aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)? 

Uiteraard voert de GGD dit onderzoek uit conform de AVG wet- en regelgeving. In dit onderzoek worden voldoende beveiligingsmaatregelen genomen om gegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Bijvoorbeeld door het gebruik van een beveiligde website waar de leerlingen hun vragenlijst invullen. 

Hoe veilig is het systeem dat wordt gebruikt voor de vragenlijst?

De Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 is een landelijk onderzoek waarbij er een samenwerking is tussen het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), GGD GHOR Nederland en alle GGD’en in Nederland. De vragenlijst is geprogrammeerd door I&O Research (ISO 27001 gecertificeerd). Er is gebruikt gemaakt van Unicom Intelligence als softwarepakket voor de online vragenlijst.

De vragenlijst wordt gehost bij Artax op een ISO 27001 gecertificeerde, dedicated server voor de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd. De beveiliging van de server wordt regelmatig getest met een pen & hacktest die een gespecialiseerde, externe partij uitvoert. Daaruit blijkt dat de omgeving goed is beveiligd en geen kwetsbaarheden heeft. GGD GHOR Nederland en I&O Research hebben daarnaast een verwerkersovereenkomst gesloten. 

Worden jongeren en hun ouders/verzorgers zelf ook geïnformeerd over het onderzoek en de privacy? 

Ja, ouders/verzorgers en jongeren ontvangen, via de middelbare school, een e-mail met daarin alle informatie over de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021.

Wat gebeurt er met de resultaten van de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021?

GGD’en en het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) verwerken de verzamelde gegevens. Het RIVM publiceert de gegevens op volksgezondheidenzorg.info. De GGD rapporteert de cijfers in factsheets, en tabellenboeken en op www.ijssellandscan.nl.

Gemeenten, het ministerie van VWS en andere organisaties gebruiken de resultaten voor de ontwikkeling en bijsturing van hun beleid om de gezondheid en het welzijn van jongeren te verbeteren.

De school ontvangt van de GGD een rapportage (een zogenaamd ‘schoolprofiel’) met daarin de resultaten van hun leerlingen. Met deze rapportage krijgt de school een indruk van de leefstijl en gezondheid van de leerlingen en de factoren die daarop van invloed zijn. De school is eigenaar van de schoolrapportage en bepaalt zelf of andere organisaties de gegevens mogen zien.

Hoe heeft GGD IJsselland middelbare scholen geselecteerd voor de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021?

Alle middelbare scholen zijn gevraagd om mee te doen. Om betrouwbare informatie te verzamelen over de gezondheid van de jeugd is het belangrijk dat zoveel mogelijk jongeren meedoen. Wanneer (vrijwel) alle scholen meedoen kunnen we ook cijfers op gemeenteniveau analyseren. Dit is belangrijk voor het lokale gezondheidsbeleid. Hoe meer scholen meedoen, hoe beter het beeld is dat lokale en landelijke bestuurders krijgen van de jeugd. En hoe gerichter er beleid kan worden gemaakt.

GGD IJsselland omarmt moderne standaarden en technieken.
Uw webbrowser ondersteunt deze standaarden niet. Stap daarom over op een recente browser zoals Chrome of Microsoft Edge.