Wij gebruiken cookies

De cookies worden gebruikt voor onderzoek naar webstatistieken. Dat helpt ons om de site te verbeteren.

U bevindt zich op: Privacy en proclaimer  Maatschappelijke zorg en privacy

Maatschappelijke zorg en privacy


Waarom verwerken we je gegevens?

We verwerken je gegevens in het kader van taken vanuit de Wmo 2015.

Met welk doel verwerken wij je gegevens?

Soms krijgen we een melding binnen over iemand van wie de omgeving denkt dat het niet goed gaat. Denk hierbij aan zorgmijders, mensen met een vervuild huishouden, zwerfjongeren of jeugdigen. We verzamelen dan informatie om cliëntgericht te kunnen doorverwijzen of de cliënt zelf te begeleiden in het kader van de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg.

Naast bovenstaande doeleinden waarvoor we persoonsgegevens verwerken, gebruiken we (contact)gegevens onder andere voor:

 • Beantwoorden van vragen via een webformulier
 • Om contact op te kunnen nemen

Hoelang bewaren we je gegevens?

Dossiers en gegevens waarbij er sprake is van een traject bewaren we 10 jaar na de laatste correspondentie. Daarna vernietigen we ze.
Dossiers waarbij er alleen sprake is van een screening vernietigen we 5 jaar na de laatste correspondentie.

Delen we je gegevens met derden?

We delen je gegevens met je huisarts en de organisatie naar wie je wordt doorverwezen.

Welke gegevens krijgen we van derden?

Soms krijgen we gegevens van jou en soms van de melder of betrokken hulpverleners. Welke gegevens we krijgen is afhankelijk van de situatie. Denk hierbij aan gegevens als

 • Voor- en achternaam
 • Contactgegevens
 • Verblijfsplaats
 • Geboortedatum
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Geslacht
 • Huisarts
 • Voor- en achternaam melder en relatie tot cliënt
 • Contactgegevens melder
 • Gegevens uit 11 leefgebieden (psychiatrie, verslaving, geweld/agressie, verstandelijke handicap, somatiek, vervuiling, huisvestingsproblematiek, financiële situatie, familie-/gezinsproblemen, justitie/overlast en overlast)