Wij gebruiken cookies

De cookies worden gebruikt voor onderzoek naar webstatistieken. Dat helpt ons om de site te verbeteren.

U bevindt zich op:  Privacy

Privacyverklaring ‘Sportief en Gezond peiling Raalte’

GGD IJsselland voert opdracht van het Roalter Sportakkoord een vragenlijstonderzoek uit naar de wensen en behoeften op het gebied van sport, bewegen en gezondheid onder inwoners van de gemeente Raalte. Dit onderzoek heet ‘Sportief en Gezond peiling’. Van 10 juni tot 10 juli 2021 worden inwoners benaderd om deel te nemen aan dit onderzoek. Deelname kan door het invullen van een digitale vragenlijst. De verschillende doelgroepen (ouders van kinderen tussen 0 en 16 jaar, jongeren van 16-18 jaar, en volwassenen/ouderen (18+) worden benaderd via verschillende vindplekken met een korte toelichting op het onderzoek en een link naar www.sportbedrijfraalte.nl/sportpeiling waar meer informatie en de weblink naar de digitale vragenlijst te vinden is. Zo worden de ouders van kinderen van 0-16 jaar benaderd via de kinderopvang, school of sport- of cultuurvereniging, jongeren (16-18 jaar) via social media en jongerenwerk en volwassenen en ouderen via social media, beweegmakelaar en in buurthuizen.

Voor de ‘Sportief en Gezond peiling’  verwerken de betrokken partijen persoonsgegevens. In deze privacyverklaring beschrijft GGD IJsselland op welke manier zij in de ‘Sportief en Gezond peiling’ omgaat met de persoonsgegevens uit de ingevulde vragenlijsten, de daaruit voortvloeiende onderzoeksresultaten en op welke manier de GGD ervoor zorgdraagt dat deze goed worden beschermd.

Doel ‘Sportief en Gezond peiling’

De ‘Sportief en Gezond peiling’wordt uitgevoerd voor de volgende doelen:

  • Het verkrijgen van inzicht in het sport- en beweeggedrag en de gezondheidssituatie en wensen en behoeften die hiermee verband houden van inwoners van de gemeente Raalte.
  • Bijdrage leveren aan de uitvoering van het Roalter Sportakkoord.

Verwerkt GGD IJsselland persoonsgegevens van mij en zo ja, welke?

Om bovenstaande doelen te bereiken benadert GGD IJsselland inwoners in de gemeente die binnen de doelgroep vallen en biedt hen de mogelijkheid om een digitale vragenlijst in te vullen. De (persoons)gegevens uit de ingevulde vragenlijsten worden gebruikt voor de gezondheidsmeter. GGD IJsselland heeft de opdracht gegeven aan onderzoeksbureau iresearch om de ingevulde vragenlijsten te verzamelen. Zowel GGD als iresearch hebben niet de mogelijkheid om gegevens direct te herleiden naar u als persoon, omdat we alleen vragen naar leeftijd in jaren en de kern waar hij/zij woont om ook resultaten per kern te kunnen rapporteren.

In de vragenlijsten komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Persoonsgegevens: geslacht, leeftijd in jaren en kern waar hij/zijn woont.
  • Bijzondere persoonsgegevens: sporten; bewegen; chronische aandoeningen; mate van beperkt zijn; ervaren gezondheid; leefomgeving; impact van Corona en Sportpanel.
  • Voor het geval een deelnemer mee wil dingen naar het winnen van prijzen en mee wil doen aan het Sportpanel: het e-mailadres.

Een inkijkexemplaar van de vragenlijst van ‘Sportief en Gezond peiling’ is op te vragen bij GGD IJsselland (onderzoek@ggdijsselland.nl)   .

Op welke wijze gebruikt GGD IJsselland de gegevens van de ingevulde vragenlijsten?

GGD IJsselland maakt rapportages op basis van de verzamelde gegevens. Er zijn maatregelen getroffen om te zorgen dat gegevens in deze rapportages niet te herleiden zijn naar personen, door alleen te rapporteren op groepsniveau. Bij het uitvoeren van ‘Sportief en Gezond peiling’ vraagt GGD IJsselland alleen naar gegevens die voor het uitoefenen van dit onderzoek noodzakelijk zijn.

Deelname aan ‘Sportief en Gezond peiling’ is vrijwillig. Voor het verwerken van persoonsgegevens heeft GGD IJsselland echter uw uitdrukkelijke toestemming nodig. Dit staat beschreven in de huidige wetgeving. GGD IJsselland vraagt daarom aan het begin van de digitale vragenlijst of u akkoord bent met het verwerken van de persoonsgegevens die hierboven zijn genoemd. GGD IJsselland geeft op de website, waar de link te vinden is, aan dat deelname vrijwillig is en dat er aan het begin van de vragenlijst toestemming wordt gevraagd voor het verwerken van de ingevulde persoonsgegevens.

Wie ontvangen de verzamelde gegevens uit de ‘Sportief en Gezond peiling’?

Binnen GGD IJsselland hebben alleen medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de verwerking van de onderzoeksgegevens, toegang tot de onderzoeksgegevens. De antwoorden worden strikt vertrouwelijk behandeld en verwerkt. GGD IJsselland maakt gebruik van onderzoeksbureau iresearch om de technische afname van de digitale vragenlijsten en de tijdelijke dataopslag mogelijk te maken. Deze externe partij is gebonden aan strikte voorwaarden zoals beveiligingsmaatregelen en geheimhoudingsplicht. Er is met deze partij een verwerkersovereenkomst afgesloten waarin deze voorwaarden zijn vastgelegd. GGD IJsselland kan beslissen gegevens te delen met derden voor onderzoek. In dat geval zorgt de GGD ervoor dat een persoon niet kan worden herkend in de gedeelde gegevens.

Hoe lang worden de gegevens die verzameld zijn met ‘Sportief en Gezond peiling bewaard?

De gegevens worden tot 1 jaar na afronding van het onderzoek bewaard.

Welke rechten heb ik?

Als betrokkene heeft u de volgende rechten waarop u zich voor deze verwerking kan beroepen.

Voor meer toelichting op wat deze rechten inhouden verwijzen we u graag naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Recht op inzage, rectificatie, beperking of vergetelheid

Een verzoek tot inzage, rectificatie of vergetelheid is alleen mogelijk in de fase waarin wij gegevens verzamelen. Na deze eerste fase verwijderen wij alle herleidbare gegevens waardoor het voor ons onmogelijk is om uw gegevens te herleiden.

Recht op informatie

Om hieraan te voldoen is deze online privacyverklaring opgesteld. Heeft u aanvullende vragen dan is in het laatste deel van deze verklaring toegelicht hoe u deze kunt stellen.

Recht op dataportabiliteit

U heeft het recht om door u aangeleverde persoonsgegevens in een digitaal (machine leesbaar) formaat terug te ontvangen. Dit geldt enkel voor de gegevens waarvoor u toestemming heeft gegeven.

Intrekken van toestemming

Voor het verwerken van persoonsgegevens vragen wij uw toestemming. Het staat u vrij deze toestemming in te trekken. Evenals bij het recht op inzage, rectificatie, beperking of vergetelheid is het alleen mogelijk hieraan te voldoen in de eerste fase van dit onderzoek.

Vrijheid van deelname en recht op bezwaar

Deelname aan de ‘Sportief en Gezond peiling’  is vrijwillig. Op elk moment kan deelname worden geweigerd, zonder opgave van reden. U heeft echter ook het formele recht op bezwaar dat u kan inzetten wanneer u daar gebruik van wil maken door specifiek een op u van toepassing zijnde situatie.

Bij wie kan ik terecht met vragen?

Indien u vragen heeft over uw rechten en hoe die kunnen worden uitgeoefend in het kader van dit onderzoek of een klacht wilt indienen, dan kunt u contact opnemen via: fg@ggdijsselland.nl

Indien u vragen heeft over het onderzoek of hoe GGD IJsselland met de ingevulde vragenlijsten omgaat, dan kunt u contact opnemen met: Marieke Jansen - van Vilsteren, E-mail: marieke.jansen@ggdijsselland.nl

Bent u het niet eens met de uitkomst van uw klacht of verzoek of hoe uw klacht of verzoek is afgehandeld, dan kunt u hierover een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/voordat-u-een-klacht-indient.

Voor meer informatie over hoe GGD IJsselland omgaat met uw privacy, zie ons algemene privacyreglement: https://www.ggdijsselland.nl/privacy/

Deze verklaring is opgesteld op 9 juni 2021

 

GGD IJsselland omarmt moderne standaarden en technieken.
Uw webbrowser ondersteunt deze standaarden niet. Stap daarom over op een recente browser zoals Chrome of Microsoft Edge.