Wij gebruiken cookies

De cookies worden gebruikt voor onderzoek naar webstatistieken. Dat helpt ons om de site te verbeteren.

Privacyverklaring panelonderzoek

Deze privacyverklaring wordt toegepast bij een panelonderzoek van GGD IJsselland. Voor deze onderzoeken verwerken wij persoonsgegevens.

Het is belangrijk dat je gegevens goed beveiligd zijn. We zijn er voorzichtig mee en we houden ons aan de wet, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze verklaring leggen we je uit welke gegevens wij gebruiken en waarom, en welke rechten je hebt als wij je gegevens gebruiken.

Panelonderzoek

GGD IJsselland heeft een panel waar 3 à 4 keer per jaar een vragenlijst naartoe wordt gestuurd. Bij interesse voor het deelnemen aan deze onderzoeken kunnen inwoners van regio IJsselland zich aanmelden voor het panel op de website van GGD IJsselland. Als je je hebt aangemeld voor het panel, word je uitgenodigd voor de panelonderzoeken.

Welke gegevens verwerken we?

Bij inschrijving voor het panel van GGD IJsselland verzamelen we de volgende gegevens:

  • Emailadres
  • Geslacht
  • Geboortejaar
  • Gemeente

Per panelonderzoek stellen we andere vragen, afhankelijk van de onderzoeksvraag. Deze vragen kunnen bijvoorbeeld op het gebied van woonbeleving, psychische gezondheid en veiligheid zijn.

Jouw e-mailadres wordt alleen gebruikt om de vragenlijst te versturen en wordt niet gekoppeld aan de antwoorden die je geeft per vragenlijst. We verwerken de data anoniem. Het is daarom niet mogelijk voor ons om te zien of je de vragenlijst hebt ingevuld, en wat je hebt ingevuld. De data zal alleen op groepsniveau geanalyseerd worden. In zeer uitzonderlijke gevallen kan de combinatie van de verzamelde data tot een individu leiden.

Met welk doel verwerken wij je gegevens?

Het team Beleidsadvies & Onderzoek van GGD IJsselland verwerkt uitsluitend persoonsgegevens met het doel om inzicht te krijgen in de gezondheidssituatie van de bevolking in de regio. De verzamelde kennis en expertise kan gebruikt worden om ondersteuning te bieden bij het maken van beleid. De gegevens worden alleen voor een ander doel gebruikt als u daar nadrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.

Wat is de grondslag voor deze gegevensverwerking?

Volgens de AVG mogen we alleen persoonsgegevens verwerken als we daar een geldige grondslag voor hebben. GGD IJsselland verwerkt persoonsgegevens voor de uitvoering van overheidstaken met een wettelijke grondslag. Het team Beleidsadvies & Onderzoek van GGD IJsselland verwerkt persoonsgegevens op basis van hun taken uit de Wet publieke gezondheid, art. 2. Daarin staat dat de GGD tot taak heeft om inzicht te verkrijgen in de gezondheidssituatie van haar regio. Het meedoen aan dit onderzoek is niet verplicht, maar wel erg waardevol voor de volksgezondheid. De verwerking van persoonsgegevens voor dit onderzoek doen wij op basis van jouw toestemming.

Hoe worden je gegevens verwerkt?

Voor het maken en verzenden van de vragenlijsten maken wij gebruik van een softwareprogramma. Dit programma heet Enalyzer. Met Enalyzer hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten. Ook de gegevens die je opgeeft bij aanmelding voor het panel worden opgeslagen in Enalyzer. De antwoorden op de vragen in een vragenlijst worden anoniem verwerkt in rapporten en adviezen. Deze rapporten zijn inzichtelijk op de website website IJssellandscan.nl.

Beveiliging van je persoonsgegevens

GGD IJsselland neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Hoelang bewaren we je gegevens?

Zodra de gegevens zijn geanonimiseerd, worden de persoonsgegevens die tot identificatie kunnen leiden uit de ingevulde vragenlijsten bij de GGD IJsselland vernietigd. GGD IJsselland bewaart de persoonsgegevens uit de ingevulde vragenlijsten in ieder geval nooit langer dan 1 jaar na afronding van het onderzoek. De gegevens die je invult bij aanmelding worden bewaard tot je je weer uitschrijft van het GGD IJsselland panel.

Delen we je gegevens met derden?

GGD IJsselland maakt gebruik van een externe partij (Enalyzer) om de technische afname van de digitale vragenlijst en de tijdelijke dataopslag mogelijk te maken. Wij hebben met Enalyzer een verwerkersovereenkomst gesloten. Enalyzer is gebonden aan strikte voorwaarden zoals beveiligingsmaatregelen en geheimhoudingsplicht.

Binnen GGD IJsselland hebben alleen medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de verwerking van de onderzoeksgegevens, toegang tot de onderzoeksgegevens. De antwoorden worden strikt vertrouwelijk behandeld en verwerkt. Bij de analyse van de gegevens weten wij niet wie welke antwoorden gegeven heeft omdat de antwoorden gescheiden zijn van het emailadres. De antwoorden die je geeft worden alleen gebruikt voor dit onderzoek.

De onderzoeksresultaten worden in de vorm van een rapport of advies gedeeld met andere teams binnen GGD IJsselland, de gemeenten in regio IJsselland en openbaar gepubliceerd op de website IJssellandscan.nl.

We geven geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Unie of Europese Economische Ruimte, ook niet via externe partijen.

Samenwerking Overijssel en Gelderland

Bij sommige panelonderzoeken zullen we samenwerken met de GGD’en van Overijssel en Gelderland. Dit zijn de GGD’en IJsselland, Twente, Noord- en Oost Gelderland, Gelderland Midden en Gelderland Zuid. De uitnodigingen voor deze panelonderzoeken zullen altijd gestuurd worden vanuit GGD IJsselland, waardoor je emailadres niet gedeeld hoeft te worden met de andere GGD’en. De gegevens die worden verzameld bij het vragenlijstonderzoek zullen anoniem gezamenlijk geanalyseerd worden door één van de vijf GGD’en.

Welke rechten heb je?

Als betrokkene heb je de volgende rechten waarop je je voor deze verwerking kunt beroepen.

Recht op inzage, rectificatie, beperking of vergetelheid

Een beroep op het doen van je rechten is alleen mogelijk in de fase waarin wij je vragen mee te doen aan het onderzoek via het e-mailadres. Na deze fase verwijderen wij alle herleidbare gegevens, waardoor het onmogelijk is om de door jouw gegeven antwoorden terug te vinden.

Je beslist zelf of je mee wil doen aan het onderzoek. Als je niet mee wilt doen, dan hoef je niets te doen. Je kunt op elk moment stoppen. Door op de link te klikken kom je in de vragenlijst terecht. Je bepaalt zelf of je mee wilt werken aan het onderzoek. Je mag altijd weigeren om mee te doen (ook als het onderzoek al gestart is) en je hoeft hier geen reden voor te geven.

Recht op informatie

Om hieraan te voldoen is deze online privacyverklaring opgesteld. Heb je aanvullende vragen dan is in het laatste deel van deze verklaring toegelicht hoe je deze kunt stellen.

Recht op dataportabiliteit

Je hebt het recht om de door jouw aangeleverde persoonsgegevens in een digitaal (machine leesbaar) formaat terug te ontvangen. Dit geldt enkel voor de gegevens waarvoor je toestemming hebt gegeven.

Intrekken van toestemming

Voor het verwerken van persoonsgegevens vragen wij je toestemming. Het staat je vrij deze toestemming in te trekken. Evenals bij het recht op inzage, rectificatie, beperking of vergetelheid is het alleen mogelijk hieraan te voldoen in de eerste fase van dit onderzoek.

Vrijheid van deelname en recht op bezwaar

Deelname aan het onderzoek is vrijwillig. Op elk moment kan deelname worden geweigerd, zonder opgave van reden. Je hebt echter ook het formele recht op bezwaar dat je kan inzetten wanneer je daar gebruik van wilt maken door specifiek een op jouw van toepassing zijnde situatie.

Vragen of klachten?

Vragen of klachten over de verwerking van je persoonsgegevens kun je richten aan de Functionaris Gegevensbescherming van GGD IJsselland: fg@ggdijsselland.nl

Voor vragen over het onderzoek zelf kan je stellen via onderzoek@ggdijsselland.nl.

Ook heb je altijd het recht een klacht over de verwerking van je persoonsgegevens in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of bij de rechter. Meer informatie vind je op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens

GGD IJsselland omarmt moderne standaarden en technieken.
Uw webbrowser ondersteunt deze standaarden niet. Stap daarom over op een recente browser zoals Chrome of Microsoft Edge.