Wij gebruiken cookies

De cookies worden gebruikt voor onderzoek naar webstatistieken. Dat helpt ons om de site te verbeteren.

U bevindt zich op: Professionals (Huis)artsen  Maatschappelijke zorg

Meldpunt Maatschappelijke Zorg

Soms lopen mensen vast in hun leven, maar vragen ze geen hulp. Terwijl anderen zich wel zorgen om hen maken. Het kan dan om allerlei verschillende problemen gaan. Bijvoorbeeld op psychisch vlak, om een verslaving of een verstandelijke beperking. Maar er kan ook sprake zijn van schulden, dakloosheid, een vervuild huis of verward gedrag. Geregeld zijn mensen in meerdere problemen geraakt. En soms is er ook nog sprake van een sociaal isolement. 

Meldpunt voor zorgwekkende situaties

Bij het regionale Meldpunt Maatschappelijke Zorg kunnen zorgen om mensen die zich in een verontrustende situatie bevinden worden gemeld. Iedereen kan melden. Dus zowel mensen die privé met een zorgwekkende situatie te maken hebben als professionals. Aan het Meldpunt Maatschappelijke Zorg zijn gespecialiseerde teams gekoppeld voor bemoeizorg, zwerfjongeren, hygiënische probleemhuishoudens en de Wet verplichte GGZ.

Advies en melden

Het Meldpunt Maatschappelijke Zorg is 24 uur per dag telefonisch bereikbaar via 038-428 15 50. U kunt ons bellen voor advies bij een zorgwekkende situatie of hier direct een melding van maken. Het melden van een zorgwekkende situatie kan ook digitaal. Elke eerstvolgende doordeweekse dag worden nieuwe meldingen beoordeeld. De medewerkers van het meldpunt bepalen vervolgens welk stappen worden gezet. 

Ik wil een digitale melding doen

Bemoeizorg Team VIA

Soms is bemoeizorg de enig overgebleven optie om met iemand in een zorgwekkende situatie in contact te komen. Team VIA is daarvoor het aangewezen team. Dit team bestaat uit medewerkers met veel ervaring en expertise op het gebied van hulpverlening aan uiteenlopende doelgroepen. Zij zijn goed in het leggen en houden van contact met mensen die binnen de reguliere hulpverlening moeilijk aangehaakt blijven. Of die überhaupt geen hulp zoeken. De benadering is laagdrempelig en zeker in het begin vaak vooral praktisch van aard. 

Zwerfjongeren

Team Zwerfjongeren is er voor zwerfjongeren in de leeftijd van 15 tot 25 jaar. Het team helpt deze jongeren bij het vinden van onderdak en bij tal van andere vragen. Aansluitend op de behoefte(s) van de jongere in kwestie. De betrokkenheid van Team Zwerfjongeren is gericht op het zoveel mogelijk zelfstandig laten functioneren van deze jongeren. Het team werkt daarvoor samen met allerlei personen en partijen om de jongere heen. Daarnaast is er een nauwe samenwerking met organisaties die onderdak bieden aan dakloze jongeren, zoals het Leger des Heils en Limor.

Hygiënische Probleemhuishoudens

Woningvervuiling en het problematisch verzamelen van spullen in de woning (‘hoarding’) zijn de zaken waar Team Hygiënische Probleemhuishoudens zich mee bezighoudt. De werkzaamheden van het team zijn gericht op het leefbaar maken en houden van de woning. Bij het vaststellen van een problematische situatie wordt een plan van aanpak opgesteld en uitgevoerd. Dat gaat zoveel mogelijk in samenspraak met de bewoner zelf. Na het schoonmaken of opruimen haakt het team vaak een organisatie aan die helpt om nieuwe problemen te voorkomen.

Wet verplichte GGZ

Soms verkeren mensen in een ernstige psychische situatie, maar vragen zij zelf geen hulp. De mensen om hen heen maken zich vaak grote zorgen. Bijvoorbeeld over of de betrokkene zichzelf of iemand anders schade kan toebrengen. In de Wet verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (WvGGZ) is geregeld dat zowel burgers als professionals in zo’n situatie een melding kunnen doen. Er wordt dan onderzocht of verplichte hulp voor de persoon in kwestie nodig is. 

Doe een melding

Criteria en stappenplan

Een melding wordt getoetst aan drie criteria:

  • De betrokkene heeft hulp nodig vanwege (het vermoeden van) een psychische stoornis;
  • Hij/zij vormt een aannemelijk gevaar voor zichzelf en/of anderen;
  • En wil zich niet vrijwillig laten helpen. 

Wordt voldaan aan alle drie de criteria? Dan wordt een verkennend onderzoek gestart. Medewerkers met kennis en ervaring op het gebied van psychiatrie voeren dit onderzoek uit. Als uit het onderzoek volgt dat alleen verplichte zorg een mogelijkheid biedt, dan wordt het onderzoek naar het Openbaar Ministerie gestuurd. Zij vragen een zorgmachtiging aan bij de rechter. De rechter beslist uiteindelijk of verplichte zorg wordt ingezet. Blijkt tijdens het verkennend onderzoek dat de betrokkene toch open staat voor hulp, dan wordt hij/zij daaraan overgedragen. Of probeert Team Via met bemoeizorg alsnog contact op te bouwen. 

Twijfel? Wij overleggen graag met u

Verplichte zorg is een zwaar en laatste middel. We vertrouwen erop dat een melding alleen na zorgvuldige afweging wordt gedaan. Bij twijfel overleggen wij graag met u. 

Contactformulier

Werkgebied

Het Meldpunt Maatschappelijke Zorg en bovenstaande teams werken voor de gemeenten Dalfsen, Hardenberg, Kampen, Ommen, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle. 

Hattem en Heerde

Voor de gemeente Hattem kunt u contact met ons opnemen voor bemoeizorg, zwerfjongeren en het verkennend onderzoek in het kader van de Wet verplichte GGZ. Voor de gemeente Heerde geldt dit voor bemoeizorg en het verkennend onderzoek in het kader van de Wet verplichte GGZ.

Deventer, Olst-Wijhe en Raalte

Voor meldingen over situaties in de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte verwijzen wij u naar het Bijzondere Zorgteam Deventer.

GGD IJsselland omarmt moderne standaarden en technieken.
Uw webbrowser ondersteunt deze standaarden niet. Stap daarom over op een recente browser zoals Chrome of Microsoft Edge.