Wij gebruiken cookies

De cookies worden gebruikt voor onderzoek naar webstatistieken. Dat helpt ons om de site te verbeteren.

U bevindt zich op: Privacy  Centrale Toegang en privacy

Centrale Toegang en privacy

Waarom verwerken we je gegevens?

We verwerken je gegevens in het kader van taken vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015). Dit doen we in opdracht en met mandaat van gemeenten in onze regio.

Met welk doel verwerken wij je gegevens?

De Centrale Toegang verwerkt je gegevens wanneer je dakloos bent en verblijft in de maatschappelijke opvang en als je als jongere geen vast verblijfadres hebt. We verzamelen deze informatie om je gericht te kunnen verwijzen en je hulpverleningstraject te kunnen monitoren. We willen bijvoorbeeld weten waar je woont om te kunnen vaststellen of je in onze regio valt en hier toegang kunt krijgen tot maatschappelijke opvang.

Als je een aanvraag doet voor een beschikking voor beschermd wonen hebben we je gegevens nodig om deze in behandeling te kunnen nemen en te beoordelen of je in aanmerking komt voor een beschikking voor beschermd wonen. Zonder deze gegevens is het niet mogelijk om een aanvraag in behandeling te nemen.

Naast de doeleinden waarvoor we persoonsgegevens verwerken, gebruiken we (contact)gegevens onder andere voor:

 • beantwoorden van vragen via een webformulier;
 • om contact op te kunnen nemen.

Hoelang bewaren we je gegevens?

We bewaren je gegevens voor de duur dat we je monitoren. Dat doen we inzake onze rol aangaande de maatschappelijke opvang nadat je na screening door de Centrale Toegang verwezen bent naar hulpverlening. We sluiten een dossier af wanneer de doelstelling behaald is, de situatie stabiel is of wanneer je niet meer in de regio verblijft.

Delen we je gegevens met derden?

We delen je gegevens met organisaties die betrokken zijn bij de uitvoering van de hulpverlening. Denk hierbij aan huisartsen en/of andere betrokken instanties.

GGD IJsselland deelt je persoonsgegevens alleen met derden als dit wettelijk verplicht is en/of wanneer we je toestemming hiervoor hebben. Alle medewerkers van GGD IJsselland hebben geheimhoudingsplicht met betrekking tot je persoonsgegevens. In bepaalde situaties kunnen we hiervan afwijken. Bijvoorbeeld als we vrezen voor een ernstig gevaar voor je gezondheid of die van iemand anders.

Welke gegevens krijgen we van derden?

Soms krijgen we gegevens van jou of je vertegenwoordiger en soms van de melder of betrokken hulpverleners. Welke gegevens we krijgen is afhankelijk van de situatie. Bijvoorbeeld gegevens als:

 • voor- en achternaam cliënt
 • contactgegevens
 • verblijfsplaats (adres basisregistratie personen van de afgelopen 3 jaar)
 • geboortedatum
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • geslacht
 • huisarts
 • voor- en achternaam melder en relatie tot cliënt
 • contactgegevens melder
 • gegevens op het vlak van bijvoorbeeld psychiatrie, verslaving, verstandelijke beperkingen, somatiek, huisvesting, financiële situatie en justitie
 • korte hulpverleningsgeschiedenis

GGD IJsselland omarmt moderne standaarden en technieken.
Uw webbrowser ondersteunt deze standaarden niet. Stap daarom over op een recente browser zoals Chrome of Microsoft Edge.