Wij gebruiken cookies

De cookies worden gebruikt voor onderzoek naar webstatistieken. Dat helpt ons om de site te verbeteren.

U bevindt zich op: Privacy  Toezichttaken en privacy

Toezichttaken en privacy


Waarom verwerken we je gegevens?

De teams die belast zijn met toezichthoudende taken doen dit in opdracht van

  • de gemeenten in ons werkgebied als het gaat om het toezicht op de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en het toezicht op de uitvoering van de Wet Kinderopvang
  • het Ministerie van VWS ter uitvoering van het Warenwetbesluit tatoeëren en piercen

Met welk doel verwerken wij je gegevens?

We verwerken persoonsgegevens voor het in kaart brengen van vergunningplichtige bedrijven in het kader van vergunningverlening op het gebied van tatoeage, piercing en permanente make up.

We verwerken persoonsgegevens voor het toezicht op de Wmo 2015 om te kunnen beoordelen of de kwaliteit van zorg die zorgaanbieders leveren op grond van deze wet voldoet. Daarnaast onderzoeken we meldingen van calamiteiten en/of geweldsincidenten door een aanbieder.

We verwerken persoonsgegevens voor het toezicht op de Wet Kinderopvang om te controleren of er een juiste Verklaring omtrent het gedrag (VOG) van de beroepskrachten is overlegd en is gekoppeld aan de houder van de kinderopvangorganisatie. Maar ook voor het treffen van maatregelen wanneer dit niet zo is. Daarnaast onderzoeken we klachten en signalen m.b.t. kinderopvangorganisaties.

Naast de toezichtdoeleinden waarvoor we persoonsgegevens verwerken, gebruiken we (contact)gegevens onder andere voor:

  • Beantwoorden van vragen via een webformulier
  • Om contact op te kunnen nemen


Hoelang bewaren we je gegevens?

We bewaren je gegevens 15 jaar.


Delen we je gegevens met derden?

In het kader van de vergunningplicht op het gebied van tatoeage, piercing en permanente make up delen we je gegevens met de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit. Het RIVM en andere GGD’en hebben ook toegang tot vergunningsgegevens.

In het kader van het Toezicht Wmo delen we gegevens over de zorgaanbieders met de opdracht gevende gemeenten in de regio. In het geval er sprake is van onderzoek voor een persoonsgebonden budget (pgb) delen we ook cliëntgegevens. Ook worden gegevens gedeeld met andere toezichthouders, zoals de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

Als de toezichthouder Wmo 2015 bij de vervulling van zijn taak persoonsgegevens heeft verkregen waarover de beroepskracht een beroepsgeheim heeft, geldt deze geheimhoudingsplicht ook voor de toezichthouder, tenzij de wet anders bepaalt.

Als toezichthouder Wet kinderopvang delen we persoonsgegevens in het kader van afhandeling van klachten en signalen zo nodig met betrokken Kinderopvangorganisaties. 
 

Welke gegevens krijgen we van derden?

In het kader van het Toezicht Wmo 2015 ontvangen we gegevens over medewerkers en cliënten van de zorgaanbieder.

In het kader van het Toezicht Wet Kinderopvang ontvangen we van DUO en Justitie gegevens over (ingetrokken) VOG en gedrag van betrokkenen. Ook ontvangen we gegevens over gedrag van betrokkenen van degenen die een klacht of signaal doorgeven.  
 

GGD IJsselland omarmt moderne standaarden en technieken.
Uw webbrowser ondersteunt deze standaarden niet. Stap daarom over op een recente browser zoals Chrome of Microsoft Edge.