Wij gebruiken cookies

De cookies worden gebruikt voor onderzoek naar webstatistieken. Dat helpt ons om de site te verbeteren.

U bevindt zich op: Privacy  Wet verplichte GGZ

Wet verplichte GGZ

Waarom verwerken we je gegevens?

In het kader van de Wet verplichte GGZ ontvangen wij meldingen over mensen van wie de melder meent dat alleen verplichte zorg de situatie van de betrokkene nog kan verbeteren. Het gaat hierbij vaak om mensen met ernstige vormen van psychische problematiek bij wie op het gebied van hulpverlening al veel geprobeerd is. We verzamelen dan informatie om een onderdeel uit de Wet verplichte GGZ uit te kunnen voeren, namelijk het Verkennend Onderzoek. Het resultaat van dit onderzoek kan doorgezet worden aan het Openbaar Ministerie, ter verdere uitvoering van deze Wet.


Met welk doel verwerken wij je gegevens?

Dit doen we voor het:

 • Vastleggen, beoordelen en doorzetten van meldingen en uitvoeren van het verkennend onderzoek
 • Informeren van de officier van justitie over de uitkomst van het verkennend onderzoek en indienen van de aanvraag voor een zorgmachtiging
 • Informeren van betrokkene en zijn vertegenwoordiger(s) en van de melder (alleen als het een essentiële naaste is)
 • Als gedwongen zorg voorkomen kan worden: voor het doorverwijzen naar de betreffende zorgverlener of informeren van een andere partij om hen te laten bepalen welke (vrijwillige) zorg geleverd kan of moet worden.


Welke gegevens verwerken we?


We verwerken:

Gegevens over de melding, zoals:

 • Welke symptomen, gedrag van betrokkene is waargenomen
 • Hoe en waar is wat gebeurd?
 • Waar maakt de melder zich zorgen over, wat is de wens van de melder en wat is het doel van de melding?
 • Wat heeft de melder zelf ondernomen?
 • Weet de betrokkene over de melding?

Gegevens over de melder:

 • Wil de melder anoniem blijven?
 • NAW-gegevens en contactgegevens (bij een anonieme melding: alleen als het gaat om een essentiële naaste)

Als er sprake is van een essentiële naaste ook:

 • Relatie melder tot betrokkene
 • Beschrijving taken van melder voor betrokkene

Gegevens over degene die gemeld wordt (de betrokkene)

 • Beschrijving van betrokkene
 • NAW-gegevens, geboortedatum en geslacht

Deze gegevens worden verstrekt door de melder en zo mogelijk geverifieerd bij betrokkene:

Gegevens ten behoeve van triage 

Als een melding is binnengekomen, beoordelen we of een verkennend onderzoek (en mogelijk een zorgmachtiging) nodig is, of dat de melding naar een andere partij kan worden doorgezet. Daarbij verwerken we de volgende gegevens:

 • Is het aannemelijk dat het gedrag van betrokkene ernstig nadeel kan veroorzaken?
 • Is het aannemelijk dat verplichte zorg noodzakelijk is?
 • Is het aannemelijk dat er sprake is van een psychische stoornis?

In het verkennend onderzoek worden de volgende gegevens onderzocht:

 • Risicoschatting, beoordeling ernstig nadeel, Is het aannemelijk dat het gedrag van betrokkene het ernstig nadeel veroorzaakt?
 • Wat is gedaan om het ernstig nadeel te voorkomen, op te heffen?
 • Wat was het resultaat van die interventies?
 • Is het aannemelijk dat er sprake is van een psychische stoornis en onderbouwing bij een vermoeden daarvan
 • Onderbouwing noodzaak van verplichte zorg

Het resultaat van het verkennend onderzoek is een rapportage. Daarin staan de volgende gegevens:

 • Verslag werkwijze / uitgevoerde handelingen
 • De resultaten van het verkennend onderzoek (zie vorige stap)
 • Is betrokkene wel/niet bereidwillig om zorg te accepteren, plus onderbouwing daarvan
 • Welke zorg heeft betrokkene (waarschijnlijk) nodig
 • Zorghistorie. Is hulpverlening betrokken? Is er sprake van zorgmijding?
 • Wat kan betrokkene zelf doen?
 • Wat kan de omgeving van betrokkene doen?
 • Contactgegevens van contactpersonen (vertegenwoordiger(s), essentiële naasten e.d.)
 • Is een aanvraag tot voorbereiding van een verzoekschrift voor een zorgmachtiging nodig?


Hoelang bewaren we de gegevens?

We bewaren de gegevens van de melding 20 jaar. We delen je gegevens met sommige anderen.

Aan de essentiële naaste delen we mee:

 • De uitkomst van het verkennend onderzoek
 • De beslissing om wel / niet bij de Officier van Justitie een aanvraag te doen tot voorbereiding van een verzoekschrift voor een zorgmachtiging

Als de melder géén essentiële naaste is, wordt er over het verkennend onderzoek géén nadere informatie verstrekt aan de melder.

Aan de officier van justitie verstrekken we:

Een aanvraag tot voorbereiding van een verzoekschrift voor een zorgmachtiging met daarin:

 • NAW-gegevens van betrokkene en vindplaats
 • Aanleiding tot het verzoek, feiten, omstandigheden, vermoeden van psychische stoornis
 • Indicatie voor ernstig nadeel
 • Zorghistorie
 • Contactgegevens van contactpersonen
 • Relevante bijlagen (nav verkennend onderzoek).

Aan andere hulpverleningspartijen (zoals bijvoorbeeld Meldpunt Bemoeizorg, Veilig Thuis, huisarts e.d.) verstrekken we zo nodig:

 • Gegevens over de persoon die zorg behoeft
 • Gegevens over welke (niet verplichte) hulp benodigd is

Toelichting: Als de uitkomst van het verkennend onderzoek is om géén zorgmachtiging aan te vragen, kan het wel nodig zijn dat andere hulp wordt verleend. Het doel van de Wet verplichte GGZ is ook juist om verplichte zorg te voorkomen en toe te leiden naar andere vormen van (vrijwillige) zorg. In dit geval moeten wij die betreffende partijen informeren over de situatie, en over welke zorg nodig is.
Het delen van persoonsgegevens over de melder doen we alleen met toestemming van de melder zelf.


Welke gegevens krijgen we van derden (naast de melder)?

Van eventueel bij de casus betrokken partijen (zoals politie, zorgpartijen, Zorg- en Veiligheidshuis, Veilig Thuis) krijgen we gegevens over betrokkene en de situatie, alleen voor zover noodzakelijk van belang voor het verkennend onderzoek. Hiervoor vragen wij in principe toestemming van de betrokkene.
 

GGD IJsselland omarmt moderne standaarden en technieken.
Uw webbrowser ondersteunt deze standaarden niet. Stap daarom over op een recente browser zoals Chrome of Microsoft Edge.