Wij gebruiken cookies

De cookies worden gebruikt voor onderzoek naar webstatistieken. Dat helpt ons om de site te verbeteren.

Werkwijze toezicht Wmo

Het toezicht is gebaseerd op de kwaliteitseisen vanuit de Wet Wmo 2015. De toezichthouder toetst aan de hand van de gestelde kwaliteitseisen of cliënten een goede en passende ondersteuning ontvangen. De kwaliteitseisen zijn ingedeeld in drie domeinen: cliëntgerichtheid, personeel en veiligheid.

Toetsingkader

De toezichthouder hanteert voor iedere gemeente het algemene toetsingskader. Indien relevant, refereert de toezichthouder in de verslaglegging naar specifieke voorwaarden per gemeente. Zie hiervoor de gemeentelijke verordening, (eventuele) nadere regelgeving, contract- of subsidieafspraken en beschikkingen.

Samenwerking

Wanneer een aanbieder zorg verleent vanuit meerdere wetten (bijvoorbeeld Jeugdwet, Wlz en Wmo) wordt afgestemd of en op welke manier de toezichthoudende partijen samen kunnen optrekken. De toezichthouders kunnen ervoor kiezen om gezamenlijk toezicht uit te oefenen en een rapportage uit te brengen. De toezichthouders maken daarbij gebruik van het Afsprakenkader en draaiboek toezicht.

Advies aan college B&W

De toezichthouder is onafhankelijk in oordeelsvorming. De toezichthouder legt de bevindingen per aanbieder vast in een rapport. Dit rapport gaat naar de opdrachtgevende gemeente. Als een zorgaanbieder een contract heeft met meerdere gemeenten uit de regio IJsselland, gaat het rapport ook naar deze gemeente(n). Rapporten die zijn opgemaakt naar aanleiding van signaalgestuurd toezicht en proactief toezicht, worden vanaf 1 april 2020 ook op de website van GGD IJsselland geplaatst. De rapporten vind je op de website Toezicht WMO

Op basis van de bevindingen adviseert de toezichthouder het college van burgemeester en wethouders (B&W). De toezichthouder geeft aan of verbetering nodig is en doet aanbevelingen om de kwaliteit van de zorgaanbieder te verbeteren. De gemeente bepaalt vervolgens zelf óf en welke actie wordt ondernomen.

Tot slot signaleert de toezichthouder ook zaken die bij de zorgaanbieders spelen rondom de contacten met de gemeenten/wijkteams. Deze signalen bespreekt de toezichthouder met de gemeente.

Plichten en bevoegdheden

De bevoegdheden van de toezichthouders Wmo zijn opgenomen in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo). De toezichthouder meldt dat hij/zij de wettelijke bevoegdheid heeft om alle documenten te onderzoeken die relevant zijn in het kader van het onderzoek. Hieronder vallen ook persoonsgebonden gegevens van cliënten en medewerkers.

Lees meer informatie over de plichten en bevoegdheden van toezichthouders.

GGD IJsselland omarmt moderne standaarden en technieken.
Uw webbrowser ondersteunt deze standaarden niet. Stap daarom over op een recente browser zoals Chrome of Microsoft Edge.