Wij gebruiken cookies

De cookies worden gebruikt voor onderzoek naar webstatistieken. Dat helpt ons om de site te verbeteren.

U bevindt zich op: Over de GGD  Klachten

Afhandeling van klachten door GGD IJsselland in 2022

Net als in 2021 zijn in 2022 niet alleen klachten over reguliere werkzaamheden binnengekomen maar ook over werkzaamheden die zijn verricht als gevolg van COVID-19. In totaal zijn in 2022 honderdtachtig klachten binnengekomen. In dit totaal zijn alle schriftelijke klachten meegeteld en de telefonische klachten die bij de klachtenfunctionaris zijn gemeld.

Klachten over reguliere werkzaamheden

In onderstaand overzicht is de afhandeling van de klachten over reguliere werkzaamheden in 2022 samengevat:

Klachten (aard afhandeling) Aantal
niet in behandeling genomen 6
door bemiddeling 29
door behandeling met een oordeel 0
Totaal 35

In 2022 zijn net als in 2021 geen klachten over reguliere werkzaamheden van GGD IJsselland voorgelegd aan de Geschillencommissie Publieke Gezondheid of aan de Overijsselse Ombudsman.

Klachten over reguliere werkzaamheden nader beschouwd

De klachten over reguliere werkzaamheden die door bemiddeling zijn opgelost, zijn ingedeeld in vier categorieën. De verdeling van de klachten over de categorieën is als volgt:

Klachten (categorieën) Aantal
Bejegening 5
Deskundigheid/professioneel handelen 9
Informatievoorziening 13
Overig 2
Totaal  

De klachten over informatievoorziening vormen de grootste categorie. In 2021 vielen de meeste klachten in de categorie ‘dienstverlening’. Om te verduidelijken waar het bij deze categorie om gaat, wordt vanaf 2022 gesproken over de categorie ‘deskundigheid/professioneel handelen’.

Acties naar aanleiding van de klachten over reguliere werkzaamheden

Dat klachten worden opgelost door bemiddeling betekent niet dat er naar aanleiding van deze klachten geen actie is ondernomen. Naast specifieke acties naar aanleiding van een bepaalde klacht heeft er bij veel klachten een gesprek plaatsgevonden over de klacht tussen de bemiddelaar (meestal de teammanager) en degene over wie geklaagd is. Klachten worden ook geregeld besproken in een team- of disciplineoverleg. De bemiddelaar stelt de klacht in een overleg aan de orde als ook andere medewerkers van de klacht kunnen leren.

Klachten over werkzaamheden als gevolg van COVID-19

In onderstaand overzicht is de afhandeling van de klachten over werkzaamheden als gevolg van COVID-19 in 2022 samengevat:

Klachten (aard afhandeling) Aantal
niet in behandeling genomen 35
door bemiddeling 110
door behandeling met een oordeel 0
Totaal 145

Wat in 2022 net als in 2021 opvalt, is het grote aantal klachten dat niet in behandeling is genomen. Deze klachten zijn door de klachtenfunctionaris ter afhandeling doorgestuurd naar de landelijke servicedesk van GGD GHOR of naar andere GGD’en. 

Klachten over werkzaamheden als gevolg van COVID-19 nader beschouwd

De klachten over werkzaamheden als gevolg van COVID-19 die door bemiddeling zijn opgelost, zijn ingedeeld in vier categorieën. De verdeling van de klachten over de categorieën is als volgt:

Klachten (categorieën) Aantal
Bejegening 20
Deskundigheid/professioneel handelen 46
Informatievoorziening 39
Overig 5
Totaal 110

De meeste klachten vallen in de categorie ‘deskundigheid/professioneel handelen’ gevolgd door de categorie ‘informatievoorziening’. In verband met het grote aantal klachten in 2021 is de verdeling in categorieën in 2021 niet gemaakt. In 2020 vielen de meeste klachten in de categorie dienstverlening (‘deskundigheid/professioneel handelen’) gevolgd door de categorie ‘informatievoorziening’.

Acties naar aanleiding van de klachten over  werkzaamheden als gevolg van COVID-19

Dat klachten worden opgelost door bemiddeling betekent niet dat er naar aanleiding van deze klachten geen actie is ondernomen. Het gaat hierbij met name om specifieke acties. Klachten bijvoorbeeld over de gang van zaken op een bepaalde testlocatie hebben soms geleid tot aanpassingen. Zo zijn bijvoorbeeld na een onterechte weigering van een herhaalprik met de supervisors van alle vaccinatielocaties afspraken gemaakt om onterechte weigeringen te vermijden.

GGD IJsselland omarmt moderne standaarden en technieken.
Uw webbrowser ondersteunt deze standaarden niet. Stap daarom over op een recente browser zoals Chrome of Microsoft Edge.