Wij gebruiken cookies

De cookies worden gebruikt voor onderzoek naar webstatistieken. Dat helpt ons om de site te verbeteren.

Openbaarmaking rapporten Toezicht Wmo

Het openbaarmakingbeleid van de toezichthouder Wmo houdt in dat rapporten, die zijn opgemaakt na toezichtbezoeken aan zorgaanbieders, op de website van GGD IJsselland worden geplaatst. De toezichthouder volgt deze werkwijze sinds 1 april 2020. Het gaat om rapporten die zijn opgemaakt naar aanleiding van signaalgestuurd toezicht en proactief toezicht.

Procedure van openbaarmaking

Het openbaar maken van de toezichtsrapporten is gebaseerd op de Wet open overheid (Woo), voorheen de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De toezichthouder Wmo weegt het algemeen belang van openbaarmaking af tegen het belang van betrokkenen (onder andere de aanbieder) om onevenredige benadeling door openbaarmaking te voorkomen. Hierbij bekijkt de toezichthouder Wmo of de uitzonderingsgronden voor openbaarmaking die in artikel 5.1 van de Woo zijn opgenomen van toepassing zijn.

Reactie aanbieder

De toezichthouder Wmo stelt de aanbieder altijd in de gelegenheid om binnen twee weken na het verzenden van het concept rapport, schriftelijk per e-mail te reageren op eventuele feitelijke onjuistheden in het rapport. Tegelijkertijd wordt de aanbieder om diens zienswijze over de beoogde openbaarmaking gevraagd.

Openbaarmaking

Op het moment dat het rapport definitief is vastgesteld, wordt het rapport per e-mail aan de aanbieder en de desbetreffende gemeente(n) verzonden. De aanbieder ontvangt daarnaast een brief per e-mail. Indien de aanbieder heeft aangegeven het niet eens te zijn met openbaarmaking, dan staat in deze brief aangegeven op welke gronden (alsnog) is besloten tot openbaarmaking, en op welke manier de aanbieder hiertegen bezwaar kan maken. Binnen twee weken na dagtekening van de hiervoor genoemde brief, wordt het rapport gepubliceerd door GGD IJsselland op www.toezichtwmo.nl.

Vervolg

Aanbieders kunnen op hun eigen website of via andere media aangeven wat zij met de bevindingen in het rapport hebben gedaan en in hoeverre zij de kwaliteit van ondersteuning hebben verbeterd. Het kan voorkomen dat het Toezicht Wmo een vervolgonderzoek uitvoert. Dit zal altijd gebeuren in opdracht van de desbetreffende gemeente.

Procedure gezamelijk toezicht

Wanneer er gezamenlijk toezicht wordt uitgeoefend door de toezichthouder Wmo en de IGJ kan de werkwijze van openbaarmaking (en bezwaarprocedure) verschillen van hoe deze hier staat beschreven. De aanbieder ontvangt hier informatie over, mocht dit van toepassing zijn. De toezichthouders Wmo en IGJ spreken af wie van hen de leiding heeft in het toezichttraject.

GGD IJsselland omarmt moderne standaarden en technieken.
Uw webbrowser ondersteunt deze standaarden niet. Stap daarom over op een recente browser zoals Chrome of Microsoft Edge.